In English
Chapter 4 of the Gospel According to John
Early Christian Cross with Alpha and Omega

Lexical Help

1        εγνω < γινωσκω

3        απηλθεν < απερχομαι

7        δος < διδωμι

7        πειν < πινω

8        απεληλυθησαν < απερχομαι

9        ουσης < ειμί

14      δωσω < διδωμι

18      εσχες < εχω

27      ηλθαν < ερχομαι

31      φαγε < εσθίω

33      ηνεγκεν < φερω

35      επαρατε < επαιρω

38      εισεληλυθατε < εισερχομαι

53      εγνω < γινωσκω

 

Notes

4        Σαμαρείας. Samaria was the northernmost region of Judea, lying just below Galilee. The Samaritans were a religious community with roots in Judaism, having split off from the mainstream shortly after the five books of Moses (the Pentateuch) were put into writing. Their bible was limited to those five books, and they built a temple on Mt. Gerizim, 40 miles north of Jerusalem, in accordance with their version of the Pentateuch, which commanded that a temple be built on that spot. Their temple was destroyed in 128 BCE by the Jewish Maccabean ruler John Hyrcanus, in an attempt to eradicate their sect; but when the Romans assumed control of Palestine in 63 BCE, the Samaritans were allowed to resume worshiping there (although the temple was not rebuilt). They saw themselves as guardians of the "true" Law of Moses, zealously preserving the original writings without any deliberate alterations. As a result, the Samaritan text of the Pentateuch is demonstrably closer to the original than is the Hebrew Torah. The Samaritans survive as a very small community living in Palestine and Israel at the present day.

5        Συχάρ. The town of Sychar would have been near Mt. Gerizim. It is probably the same town as modern-day Askar, located within a mile of Jacob's well.

6        ὡρα ην ὡς ἑκτη. This mention of the specific time of day may point to John's eyewitness status (although he would have been among the disciples who were off buying food, because Jesus and the Samaritan woman were alone by the well). Additionally, there may be a symbolic aspect: at high noon, the sun would momentarily illuminate the very bottom of the well, which usually lay deep in shadow-- just as Jesus now looks into the soul of the Samaritan woman.

37      αλλος ... αλλος. In English, we would say "One person ... a different person."

46      Καφαρναούμ. Cana was in the mountainous western region of Galilee, while Capernaum was about 15 miles to the east, on the shore of the Sea of Galilee. Hence Jesus is asked to "come down" in the following verse (by a royal official who is certain to have been a gentile rather than a Jew).

49      αποθανεῖν το παιδίον. Literally, "to die the child." This is the "accusative and infinitive" construction, where the subject of the verb is in the object case, and the verb itself is an infinitive rather than a finite (conjugated) form. While there is no point cluttering one's mind with grammatical terms, this particular construction should be memorized and recognized. We use the same construction in English when we say, "The royal official wants him to come."

51      αυτοῦ καταβαινοντος. This is the other important verb construction to learn: the "genitive absolute," where the subject (noun or pronoun) and a verb participle are both put into the genitive case, because they have no direct grammatical relationship with the other sentence elements. Such phrases are best translated with "after," "while" or "when."

Ὡς ουν εγνω Ιησοῦς ὁτι ηκουσαν οἱ Φαρισαῖοι                                   1

ὁτι Ιησοῦς πλειονας μαθητὰς ποιεῖ και βαπτιζει Ιωαννης

 

καιτοιγε Ιησοῦς αυτὸς ουκ εβαπτιζεν                                                      2

αλλ' οἱ μαθηταὶ αυτοῦ

 

αφῆκεν την Ιουδαίαν και απηλθεν παλιν εις την Γαλιλαίαν.             3

 

εδει δε αυτὸν διερχεσθαι διὰ της Σαμαρείας.                                         4

 

ερχεται ουν εις πολιν της Σαμαρείας λεγομενην Συχὰρ                     5

πλησίον του χωρίου εδωκεν Ιακὼβ Ιωσὴφ τῳ υἱῷ αυτοῦ ·

 

ῆν δε εκει πηγη του Ιακώβ.                                                                         6

ουν Ιησοῦς κεκοπιακὼς εκ της ὁδοιπορίας

εκαθεζετο οὑτως επὶ τῃ πηγῇ ·

ὁρα ῆν ὡς ἑκτη.

 

Ερχεται γυνὴ εκ της Σαμαρείας αντλῆσαι ὑδωρ.                                  7

λεγει αυτῇ Ιησοῦς

Δος μοι πειν ·

 

οἱ γαρ μαθηταὶ αυτοῦ απεληλυθεισαν εις την πολιν                            8

ἱνα τροφὰς αγορασωσιν.

 

λεγει ουν αυτῷ γυνὴ Σαμαρῖτις                                                          9

Πως συ Ιουδαῖος ῶν παρ' εμοῦ πειν αιτεῖς Σαμαριτιδος ουσης ;

ου γαρ συγχρῶνται Ιουδαῖοι Σαμαριταις.

 

απεκριθη Ιησοῦς και ειπεν αυτῇ                                                              10

Ει ῃδεις την δωρεὰν του θεοῦ

και τίς εστιν λεγων σοι

Δος μοι πειν

συ αν ῃτησας αυτὸν και εδωκεν αν σοι ὑδωρ ζων.

 

λεγει αυτῷ                                                                                                    11

Κυριε

ουτε αντλημα εχεις και το φρεαρ εστὶν βαθύ ·

ποθεν ουν εχεις το ὑδωρ το ζων ;

 

μη συ μειζων εῖ του πατρὸς ἡμῶν Ιακώβ                                               12

ὃς εδωκεν ἡμῖν το φρεαρ

και αυτὸς εξ αυτοῦ επιεν

και οἱ υἱοὶ αυτοῦ και τα θρεμματα αυτοῦ ;

 

απεκριθη Ιησοῦς και ειπεν αυτῇ                                                              13

Πᾶς πινων εκ του ὑδατος τουτου διψησει παλιν ·

 

ὃς δ' αν πιῃ εκ του ὑδατος οὗ εγὼ δωσω αυτῷ                                     14

ου μη διψησει εις τον αιῶνα

αλλὰ το ὑδωρ δωσω αυτῷ

γενησεται εν αυτῷ πηγὴ ὑδατος ἁλλομενου εις ζωὴν αιώνιον.

 

λεγει προς αυτὸν γυνή                                                                           15

Κυριε

δος μοι τουτο το ὑδωρ

ἱνα μη διψῶ μηδὲ διερχωμαι ενθάδε αντλεῖν.

 

Λεγει αυτῇ                                                                                                    16

Ὑπαγε φωνησον τον ανδρα σου και ελθε ενθάδε.

 

Απεκριθη γυνη και ειπεν αυτῷ                                                             17

Ουκ εχω ανδρα.

λεγει αυτῃ Ιησοῦς

Καλῶς ειπας ὁτι

Ανδρα ουκ εχω ·

 

πεντε γαρ ανδρας εσχες                                                                           18

και νῦν ὃν εχεις ουκ εστιν σου ανήρ ·

τουτο αληθὲς ειρηκας.

 

λεγει αυτῷ γυνή                                                                                       19

Κυριε

θεωρῶ ὁτι προφητης εῖ συ.

 

οἱ πατέρες ἡμῶν εν τῳ ορει τουτῳ προσεκυνησαν ·                            20

και ὑμεῖς λεγετε ὁτι εν Ἱεροσολυμοις εστιν τοπος

ὁπου προσκυνεῖν δει.

 

λεγει αυτῇ Ιησοῦς                                                                                    21

Πιστευε μοι γυναι

ὁτι ερχεται ὡρα

ὁτε ουτε εν τῳ ορει τουτῳ ουτε εν Ἱεροσολυμοις

προκυνησετε τῳ πατρί.

 

ὑμεῖς προσκυνεῖτε ουκ οιδατε ·                                                             22

ἡμεῖς προσκυνοῦμεν οιδαμεν

ὁτι σωτηρία εκ των Ιουδαιων εστίν.

 

αλλὰ ερχεται ὡρα και νῦν εστιν                                                              23

ὁτε οἱ αληθινοὶ προσκυνηταῖ πρσκυνησουσιν τῳ πατρὶ

εν πνευματι και αληθείᾳ ·

και γαρ πατὴρ τοιουτους ζητεῖ τους προσκυνοῦντας αυτὸν.

 

Πνευμα θεός                                                                                             24

και τους προσκυνοῦντας αυτὸν

εν πνευματι και αληθείᾳ δει προσκυνεῖν.

 

λεγει αυτῷ γυνή                                                                                       25

Οιδα ὁτι Μεσσίας ερχεται

λεγομενος Χριστος ·

ὁταν ελθῃ εκεῖνος

αναγγελεῖ ἡμῖν ἁπαντα.

 

λεγει αυτῇ Ιησοῦς                                                                                    26

Εγώ ειμι

λαλῶν σοι.

 

Και επὶ τουτῳ ηλθαν οἱ μαθηταὶ αυτοῦ                                                  27

και εθαυμαζον ὁτι μετὰ γυναικὸς ελαλει ·

ουδεὶς μεντοι ειπεν

Τί ζητεῖς τί λαλεῖς μετ' αυτῆς ;

 

αφῆκεν ουν την ὑδρίαν αυτῆς γυνὴ                                                    28

και απηλθεν εις την πολιν

και λεγει τοις ανθρωποις

 

Δευτε ιδετε ανθρωπον ὃς ειπεν μοι παντα ὁσα εποιησα ·                 29

μητι οὑτός εστιν Χριστος ;

 

εξηλθον εκ της πολεως                                                                             30

και ηρχοντο προς αυτόν.

 

Εν τῳ μεταξὺ ερωτων αυτὸν οἱ μαθηταὶ λεγοντες                              31

Ῥαββί

φαγε.

 

δε ειπεν αυτοῖς                                                                                         32

Εγὼ βρωσιν εχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς ουκ οιδατε.

 

ελεγον ουν οἱ μαθηταὶ προς αλληλους                                                  33

Μή τις ηνεγκεν αυτῳ φαγεῖν ;

 

λεγει αυτοῖς Ιησοῦς                                                                                 34

Εμὸν βρωμα εστιν ἱνα ποιησω το θελημα τοῦ πεμψαντός με

και τελειωσω αυτοῦ το εργον.

 

ουχ ὑμεῖς λεγετε ὁτι                                                                                   35

Ετι τετραμηνος εστιν και θερισμὸς ερχεται ;

ιδοὺ λεγω ὑμῖν

επαρατε τους οφθαλμοὺς ὑμῶν και θεασασθε τας χωρας

ὁτι λευκαί εισιν προς θερισμόν.

 

ηδη θερίζων μισθὸν λαμβανει                                                              36

και συναγει καρπὸν εις ζωὴν αιωνιον

ἱνα σπειρων ὁμοῦ χαιρῃ και θεριζων.

 

εν γαρ τουτῳ λογος εστὶν αληθινὸς ὁτι                                              37

Αλλος εστὶν σπειρων και αλλος θεριζων.

 

εγὼ απεστειλα ὑμᾶς θεριζειν ουκ ὑμεῖς κεκοπιακατε ·                   38

αλλοι κεκοπιακασιν

και ὑμεῖς εις τον κοπον αυτῶν εισεληλυθατε.

 

Εκ δε της πολεως εκεινης                                                                         39

πολλοὶ επιστευσαν εις αυτὸν των Σαμαριτῶν

διὰ τον λογον της γυναικὸς μαρτυρουσης ὁτι

Ειπεν μοι παντα εποιησα.

 

ὡς ουν ηλθον προς αυτὸν οἱ Σαμαρῖται                                                 40

ηρωτων αυτὸν μειναι παρ' αυτοῖς ·

και εμεινεν εκεῖ δυο ἡμέρας.

 

και πολλῷ πλειους επιστευσαν διὰ τον λογον αυτοῦ                         41

 

τῃ τε γυναικὶ ελεγον ὁτι                                                                            42

Ουκέτι διὰ την σην λαλιὰν πιστευομεν

αυτοὶ γαρ ακηκοαμεν

και οιδαμεν ὁτι οὑτος εστιν αληθῶς σωτὴρ του κοσμου.

 

Μετὰ δε τας δυο ἡμέρας εξῆλθεν εκεῖθεν εις την Γαλιλαίαν ·         43

 

αυτὸς γαρ Ιησοῦς εμαρτυρησεν ὁτι                                                        44

προφητης εν τῃ ιδίᾳ πατρίδι τιμὴν ουκ εχει.

 

ὁτε ουν ηλθεν εις την Γαλιλαίαν                                                             45

εδεξαντο αυτὸν οἱ Γαλιλαῖοι

παντα ἑωρακότες ὁσα εποιησεν εν Ἱεροσολυμοις εν τῃ ἑορτῇ

και αυτοὶ γαρ ηλθον εις την ἑορτήν.

 

Ηλθεν ουν παλιν εις την Κανὰ της Γαλιλαίας                                     46

ὁπου εποιησεν το ὑδωρ οινον.

και ῆν τις βασιλικὸς οὗ υἱὸς ησθενει εν Καφαρναούμ.

 

οὑτος ακούσας ὁτι Ιησοῦς ἡκει εκ της Ιουδαίας                                   47

εις την Γαλιλαίαν

απῆλθεν προς αυτὸν

και ηρώτα ἱνα καταβῇ και ιασηται αυτοῦ τον υἱόν ·

ημελλεν γαρ αποθνῃσκειν.

 

ειπεν ουν Ιησοῦς προς αυτὸν                                                                48

Εαν μη σημεῖα και τερατα ιδητε

ου μη πιστευσητε.

 

λεγει προς αυτὸν βασιλικός                                                                  49

Κυριε

καταβηθι πριν αποθανεῖν το παιδίον μου.

 

λεγει αυτῷ Ιησοῦς                                                                                   50

Πορευου

υἱός σου ζῃ.

επιστευσεν ανθρωπος τῳ λογῳ ὁν ειπεν αυτ Ιησοῦς

και επορευετο.

 

ηδη δε αυτοῦ καταβαινοντος                                                                    51

οἱ δουλοι αυτοῦ ὑπηντησαν αυτῷ

λεγοντες ὁτι παῖς αυτοῦ ζῃ.

 

επυθετο ουν την ὡραν παρ' αυτῶν εν κομψοτερον εσχεν ·            52

ειπαν ουν αυτῷ ὁτι

Εχθὲς ὡραν ἑβδομην αφῆκεν αυτὸν πυρετός.

 

εγνω ουν πατὴρ ὁτι εκεινῃ τῃ ὡρᾳ εν ειπεν αυτῷ Ιησοῦς        53

υἱός σου ζῃ

και επιστευσεν αυτὸς και οικία αυτοῦ ὁλη.

 

Τουτο δε παλιν δευτερον σημεῖον εποιησεν Ιησοῦς                        54

ελθὼν εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν.  

Click here to move to Chapter 5