In English
Book 1 of the Iliad in Greek
Click here to return to the main Iliad page
Book 1 of the Iliad in Greek
Lines 188-244 from Book 1 of the Iliad in Greek

ς φατο · Πηλεϊωνι δ' αχος γενετ' εν δε Ϝοι ητορ

στηθεσσιν λασϊοισι διανδιχα μερμηριξεν

η γε φασγανον οξ ερυσσαμενος παρ μηρο                       190

τους μεν αναστησειεν δ' Ατρεϊδην εναριζοι

ηϜε χολον παυσειεν ερητῡσειε τε θῡμόν .

Ἡος ταυθ' ὡρμαινε κατὰ φρενα και κατὰ θῡμόν

ἑλκετο δ' εκ κολεοῖο μεγα ξιφος ηλθε δ' Αθηνη

ουρανόθεν · προ γαρ ἡκε θεὰ λευκωλενος Ἡρη                         195

αμφω ὁμῶς θῡμῶι φιλεουσα τε κηδομενη τε ·

στη δ' οπιθεν ξανθῆς δε κομης ἑλε Πηλεϊωνα

οιωι φαινομενη · των δ' αλλων ου τις ὁρᾶτο .

Θαμβησεν δ' Αχιλεύς μετὰ δ' ετραπετ' αυτίκα δ' εγνω

Παλλάδ' Αθηναιην · δεινὼ δε Ϝοι οσσε φαανθεν ·                      200

και μιν φωνησᾱς Ϝεπεα πτεροεντα προσηύδα ·

 

« Τίπτ' αυτ' αιγιοχοιο Διὸς τεκος ειληλουθας ;

Η ἱνα ὑβριν Ϝιδηι Αγαμεμνονος Ατρεϊδᾱο ;

αλλ' εκ τοι Ϝερεω το δε και τελεεσθαι οΐω ·

Ϝηις ὑπεροπλῑηισι ταχ' αν ποτε θῡμὸν ολεσσηι . »                      205

 

Τον δ' αυτε προσεϜειπε θεὰ γλαυκωπις Αθηνη ·

 

« Ηλθον εγὼ παυσουσα τεὸν μενος αι κε πιθηαι

ουρανόθεν · προ δε μ' ἡκε θεὰ λευκωλενος Ἡρη

αμφω ὁμῶς θῡμῶι φιλεουσα τε κηδομενη τε .

Αλλ' αγε ληγ' εριδος μηδὲ ξιφος ἑλκεο χειρί ·                            210

αλλ' ητοι Ϝεπεσιν μεν ονειδισον ὡς εσεταί περ ·

ὡδε γαρ εξερεω το δε και τετελεσμένον εσται.

Και ποτέ τοι τρις τοσσα παρεσσεται αγλαὰ δωρα

ὑβριος εἱνεκα τησδε · συ δ' ισχεο πειθεο δ' ἡμῖν . »

 

Την δ' απαμειβομενος προσεφη ποδας ωκὺς Αχιλλεύς ·         215

 

« Χρη μεν σφωΐτερον γε θεά Ϝεπος Ϝειρυσσασθαι

και μαλα περ θῡμῶι κεχολωμενον·  ὡς γαρ αμεινον.

Ὅς κε θεοῖς επιπειθηται μαλα τ' εκλυον αυτοῦ . »

 

και επ' αργυρεηι κωπηι σχεθε χειρα βαρεῖαν

αψ δ' ες κουλεὸν Ϝωσε μεγα ξιφος ουδ' απιθησε                       220

μῡθωι Αθηναιης ·  δ' Ούλυμπόνδε βεβηκει

δωματ' ες αιγιοχοιο Διὸς μετα δαιμονας αλλους.

Πηλεϊδης δ' εξαῦτις αταρτηροῖς επεϜεσσιν

Ατρεϊδην προσεϜειπε και ου πω ληγε χολοιο ·

 

« Οινοβαρές κυνὸς ομματ' εχων κραδιην δ' ελαφοιο                 225

ουτε ποτ' ες πολεμον ἁμα λᾱῶι θωρηχθῆναι

ουτε λοχονδ' ιέναι συν αριστηεσσιν Αχαιῶν

τετληκας θῡμῶι · το δε τοι κηρ Ϝειδεται ειναι.

Ĥ πολ λωϊον εστ κατ στρατὸν ευρὺν Αχαιῶν

δωρ' αποαιρεισθαι ὅς τις σεθεν αντίον Ϝειπηι ·                         230

δημοβόρος βασιλεύς επει ουτιδανοῖσιν ανασσεις ·

γαρ αν Ατρεϊδη νῦν ὑστατα λωβησαιο .

Αλλ' εκ τοι Ϝερεω και επὶ σμεγαν ὁρκον ομοῦμαι ·

ναι μα τοδε σκηπτρον το μεν ου ποτε φυλλα και οζους

φῡσει επεὶ δη πρωτα τομὴν εν ορεσσι λελοιπεν                       235

ουδ' αναθηλησει · περὶ γαρ ῥα Ϝε χαλκὸς ελεψε

φυλλα τε και φλοιόν νῦν αυτέ μιν υἱες Αχαιῶν

εν παλαμηις φορεουσι δικασπολοι οἵ τ θεμιστας

προς Διὸς ειρυαται ·  δε τοι μεγας εσσεται ὁρκος ·

ποτ' Αχιλλῆος ποθὴ ἱξεται υἱας Αχαιῶν                                  240

συμπαντας · τοτε δ' ου τι δυνησεαι αχνυμενος περ

χραισμεῖν ευτ' αν πολλοὶ ὑπ' Ἑκτορος ανδροφονοιο

θνηισκοντες πιπτωσι · συ δ' ενδοθι θῡμὸν αμυξεις

χωομενος τ' αριστον Αχαιῶν ουδὲν ετῑσας . »

Lexical Help

191        αναστησειεν < ανιστημι

193        ταυθ' = ταυτα

195        προ ... ἡκε < προϊημι

197        στη < ἱστημι

199        ετραπετ' < τρεπω

199        εγνω < γιγνωσκω

200        φαανθεν < φαεινω

202        ειληλουθας < ερχομαι

204        εκ ... Ϝερεω < εξειρω

208        προ ... ἡκε < προϊημι

219        σχεθε < εχω

221        βεβηκει < βαινω

233        εκ ... Ϝερεω < εξειρω

233        επι ... ομουμαι < επομνῡμι

233        *σμεγαν = μεγαν (hypothetical form, by analogy with σμικρος = μικρος)

235        λελοιπεν < λειπω

236        Ϝε = ἑ

241        ἱξεται < ἱκνεομαι

244        ετῑσας < τῑνω